สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ออกแถลงการณ์ เรื่อง บุคลากรสถาบันโรคทรวงอกติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการให้บริการภายในสถาบันโรคทรวงอก ระบุว่า

ตามที่ปรากฏว่า มีผู้ป่วยติดชื้อไวรัส COVID-19 มารับการตรวจรักษาที่สถาบันโรคทรวงอกในวันที่ 22 รันวาคม 2563 โดยไม่แจ้งประวัติการเดินทาง สถาบันโรคทรวงอกได้ดำเนินการตรวจคัดกรองบุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วย พบว่า กลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 12 คน ผลเป็นลบทั้งหมด ไม่พบว่าติดเชื้อ และได้ดำเนินการกักกันโรคตามมาตรการของศบค.อย่างเคร่งครัด รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ต่างฯ โดยรอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

สถาบันโรคทรวงอก ได้มีมาตรการดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุก (Active surveillance) ด้วยการให้บุคลากรของสถาบันฯ ทุกคน จำนวน 1,400 น เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการทำ nasopharyngeal swab ทำให้พบมีผู้ติดเชื้อ จำนวน 3 ราย ซึ่งไม่แสดงอาการ จากการสอบสวนโรค พบว่าผู้ติดเชื้อทั้ง 3 ราย ได้รับเชื้อมาจากชุมชน ไม่ได้เป็นการติดเชื้อจากผู้ป่วยรายดังกล่าวและขณะนี้ได้รับการรักษาตัวที่สถาบันโรคทรวงอก

ทั้งนี้ สถาบันโรคทรวงอก ได้มีการเตรียมความพร้อม และเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ในการป้องกันการติดขี้อไวรัส COVD-19 โดยมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก มีการซ้อมแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ของสถาบันโรคทรวงอก (Business Continuity Plan : BCP) รวมทั้งดำเนินการปรับระบบการให้บริการทางการแพทย์วิถีไหม่ New Normal Medical Services เพื่อความปลอดภัย ลดความแออัด ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแก่ผู้รับบริการและบุคลา

กรผู้ปฏิบัติงาร

สถาบันโรคทรวงอกขอยืนยันว่า ไม่ได้มีการติดเชื้อหรือแพร่ระบาดCOVID-19 ภายในสถาบันแต่อย่างได ขอไห้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับบริการทุกท่าน มีความมั่นใจในมาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVD-19 ภายในสถาบัน เป็นอย่างดี